ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนกาญจนราเมศวร์ ต่อจากคูระบายน้ำของ อบจ.

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนกาญจนราเมศวร์ ต่อจากคูระบายน้ำของ อบจ.