ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑