ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนเมืองใหม่ ๖ นริทร์ธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนเมืองใหม่ ๖ นริทร์ธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)