ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองคลองแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองคลองแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒