ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองคลองแห

ตามประกาศ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลจึงขอประชาสัมพันธ์มายังเจ้าบ้าน สถานประกอบการ โปรดให้ความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน ตามอัตราที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ ครัวเรือนละ 20 บาทต่อเดือน ได้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห หากท่านไม่สะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกเดือน ก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 074-305333 ต่อ 403 และ 404 ในวันเวลาราชการ “สำหรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยที่ท่านได้จ่ายให้เทศบาล เทศบาลจะนำมาพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป”

ประกาศ