การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญ, การสมัครสมาชิก, การขอเปลี่ยนแปลงและการขอรับเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น