ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองคลองแห

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองคลองแห