ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (คลองแหอัจฉริยะ)

สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองคลองแห