ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนคึกฤทธิ์ (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนคึกฤทธิ์ (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)