ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนกาญจนราเมศว์ ต่อจากคูระบายน้ำของ อบจ.

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนกาญจนราเมศว์ ต่อจากคูระบายน้ำของ อบจ.