ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 โดยเทศบาลเมืองคลองแห ได้รับการประเมินรวม 5 ด้าน ได้รับคะแนนรวม 86.70 % ซึ่งเป็นคะแนนรวมสูงสุดในจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอหาดใหญ่ 15 แห่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองคลองแห ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ในผลการประเมินครั้งนี้สืบไป