ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอยอินทรีย์ร่วมใจ ชุมชนเพลินจิต-เมืองใหม่ 5