ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ป เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ป เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)