*** แจ้งประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560

*** แจ้งประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560

      ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2560 ในเขตพื้นที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ครัวละ 3,000 บาท)
      ทั้งนี้ หากเกษตรท่านใดประสงค์ขอรับการเยียวยา สามารถแจ้งความประสงค์ยื่นเอกสารได้ที่ประธานชุมชนของท่าน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เท่านั้น >>> อ่านรายเพิ่มเติมได้ที่ประกาศแนบ >>>

      หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองคลองแห โทร.063 – 0815938 / 074 – 305333 ต่อ 805