ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนกาญจนราเมศวร์ (ระยะที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)