ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง สันส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมืองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ของเทศบาลเมืองคลองแห