ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปั ๒๕๖๑ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน จำนวน ๖ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑