ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบระบายน้ำ ซอยต้นหว้า ชุมชนบ้านคลองแห ๒