ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูตลาดน้ำคลองแห (ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแห) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)