ประกาศ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคลองแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคลองแห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)