ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภา ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภาจำนวน ๑๔ จุด พบว่าคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภาโดยรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน และสามรถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร