ประกาศ รายงานผลการประชุมจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ…..

ประกาศเทศบาลเมืองคลองแห

รายงานผลการประชุมจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ…..