ติดต่อเรา

เลขที่ 60 หมู่ที่ 7 ถนนคลองแห-คูเต่า ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-305333 โทรสาร 074-305336
สายด่วนเทศบาลเมืองคลองแห โทร 1132


 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โทร. 074-305333 ต่อ…

สำนักปลัดเทศบาล                                                         กองวิชาการและแผนงาน
–     งานทะเบียนราษฎร        074-305337, 207              –     งานธุรการ                                  305
–     งานบุคคล                     206                                   –     แผนงานงบประมาณ                      302
–     งานกิจการสภา             206                                    –     บริการและเผยแพร่วิชาการ              304
–     อำนวยการ                   202                                    –     นิติกร                                         399
–     งานธุรการ                   205
งานป้องกันฯ, ดับเพลิง       074-305343                        กองสาธารณสุขฯ
งานเทศกิจ                         074-305341                        –     งานธุรการ                                   603
กองคลัง                                                                    –     บริการสาธารณสุข                         601
–         ธุรการ                      405                                    –     บริหารสาธารณสุข                         604
–         บริหารงานคลัง         409                                    กองการศึกษา กด 508 ต่อ…              108
–         พัสดุและทรัพย์สิน     407                                    กองช่าง กด 508 ต่อ… 
–         พัฒนารายได้            403                                    –     ธุรการ                                        102, 107
–         ภาษี                        405                                    –     แบบแผนและก่อสร้าง                     103
กองสวัสดิการสังคม                                                     –     โยธา                                         105, 101
–         งานธุรการ                805                                    –     สุขาภิบาล                                   104
–         สังคมสงเคราะห์         802                                   งานประชาสัมพันธ์                             074-305333
–         พัฒนาอาชีพ             803


แผนที่และเส้นทาง