ติดต่อเรา

เลขที่ 60 หมู่ที่ 7 ถนนคลองแห-คูเต่า ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-305333 โทรสาร 074-305336
สายด่วนเทศบาลเมืองคลองแห โทร 1132


 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โทร. 074-305333 ต่อ...

สำนักปลัดเทศบาล                                                         กองวิชาการและแผนงาน
-     งานทะเบียนราษฎร        074-305337, 207              -     งานธุรการ                                  305
-     งานบุคคล                     206                                   -     แผนงานงบประมาณ                      302
-     งานกิจการสภา             206                                    -     บริการและเผยแพร่วิชาการ              304
-     อำนวยการ                   202                                    -     นิติกร                                         399
-     งานธุรการ                   205
งานป้องกันฯ, ดับเพลิง       074-305343                        กองสาธารณสุขฯ
งานเทศกิจ                         074-305341                        -     งานธุรการ                                   603
กองคลัง                                                                    -     บริการสาธารณสุข                         601
-         ธุรการ                      405                                    -     บริหารสาธารณสุข                         604
-         บริหารงานคลัง         409                                    กองการศึกษา กด 508 ต่อ...              108
-         พัสดุและทรัพย์สิน     407                                    กองช่าง กด 508 ต่อ... 
-         พัฒนารายได้            403                                    -     ธุรการ                                        102, 107
-         ภาษี                        405                                    -     แบบแผนและก่อสร้าง                     103
กองสวัสดิการสังคม                                                     -     โยธา                                         105, 101
-         งานธุรการ                805                                    -     สุขาภิบาล                                   104
-         สังคมสงเคราะห์         802                                   งานประชาสัมพันธ์                             074-305333
-         พัฒนาอาชีพ             803


แผนที่และเส้นทาง