วารสาร มิติใหม่เมืองคลองแห ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557