ผลิตภัณฑ์ตำบล

หมู่บ้าน OTOP กรงนกหนองทราย

    

เอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาของชุมหนองทราย หมู่ที่ 4,10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำกรงนก กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เมื่อปี 2554 ชุมชนหนองทราย เป็นชุมชนหัตถกรรม ที่มีวิถีชีวิตดั้งเดิม พึ่งพาตนเองคนในชุมชนยังยึดถือปฏิบัติตามวิถีชาวมุสลิม เคร่งครัดในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา อยู่รวมกันเป็นครอบครัวระบบเครือญาติ วิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ ยังคงเน้นการรักษาเอกลักษณ์ของชาวใต้ในภูมิปัญญา การทำกรงนกได้อย่างสวยงามและเป็นที่ถูกใจของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ…(อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>คลิก<<)