จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐