จดหมายข่าว ฉบับที่ ๑๗ ประจำเดือน กันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๐