อำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดให้เทศบาลเมืองคลองแห มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้


 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

 3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิงไหม้

 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

 9. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

 10. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

 11. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

 12. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

 13. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

 14. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

 15. ให้มีสุสานและฌาปนกิจสถาน

 16. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

 17. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

 18. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล

 19. ให้มีการสาธารณูปการ จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

 20. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา

 21. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา

 22. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 23. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

 24. เทศพาณิชย์