ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองคลองแห

        คลองแห เดิมเมื่อปีพุทธศักราช 2538 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแห ต่อมาในปี พุทธศักราช 2546 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแหเป็นเทศบาลตำบลคลองแห ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 120 ตอนที่ 95 ก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 และปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลคลองแหเป็น เทศบาลเมืองคลองแห โดยให้มีผลนับตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เป็นต้นมา

        โดยปัจจุบัน  เทศบาลเมืองคลองแห ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสงขลาตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 414 (ถนนลพบุรีราเมศวร์) ระยะทาง 35 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอหาดใหญ่ไปทางถนนลพบุรี-ราเมศวร์ (ตอนเข้าเมืองหาดใหญ่) ระยะทาง 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 24.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,312 ไร่ โดยประมาณ แบ่งเขตการปกครอง ตำบลคลองแห ทั้งตำบล จำนวน 11 หมู่บ้าน (39 ชุมชน)

        ความหมายของตราประจำเทศบาลเมืองคลองแห เป็นรูปวงกลมพื้นเหลือ ด้านบนเขียนคำว่า เทศบาลเมืองคลองแห ด้านล่างเขียนคำว่า อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยใช้ตัวอักษรสีน้ำเงิน ภายในวงกลมประกอบด้วย

–        ฆ้องชัย     ที่หมายถึงความรุ่งเรือง ความมีชื่อเสียง ชัยชนะต่อความชั่วร้าย ความอยุติธรรม
–     คานแขวน หมายถึง เกรียติยศ ศักดิ์ศรี ที่ชาวคลองแหต้องแบกรักษาไว้ยิ่งชีพ
–        เสาค้ำ       หมายถึงหลักธรรมทั้งสอง ได้แก่ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ที่ร่วมกล่อมเกราจิตใจของประชาชนชาวคลองแห
–      ลำน้ำ        หมายถึง คลองอู่ตะเภา และคลองแห ที่เป็นลำน้ำมาหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวคลองแห

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต
        สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ ประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับเทศบาลตำบลน้ำน้อย และเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทิศใต้              ติดต่อกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ อบต.คลองอู่ตะเภา อบต.แม่ทอม และเทศบาลตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมีสองลำน้ำคลองอู่ตะเภาเป็นเส้นแบ่งเขตแดน

ซึ่งรวมพื้นที่กว่า 24.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 15,312 ไร่ โดยประมาณ

สภาพภูมิประเทศ

        สภาพแวดล้อมเขตเทศบาลเมืองคลองแหมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มทุ่งนา สลับเนินสวนยางพารา มีลำคลองตัดผ่านชุมชน 2 สายคือ คลองแห และคลองอู่ตะเภา สภาพทั่วไปมักจะประสบภาวะน้ำท่วมในฤดูฝน การใช้ที่ดินภายในชุมชนส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการก่อตั้งบ้านเรือน และการประกอบกิจการทางพาณิชยกรรม และการอุตสาหกรรม

จำนวนหมู่บ้านและชุมชน มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านท่าไทร

 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว

 • หมู่ที่ 3 บ้านคลองแห

 • หมู่ที่ 4 วัดคลองแห

 • หมู่ที่ 5 บ้านป่ากัน

 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองนายขุ้ย

 • หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งปาบ

 • หมู่ที่ 8 บ้านท่าช้าง

 • หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งน้ำ

 • หมู่ที่ 10 บ้านหนองทราย

 • หมู่ที่ 11 บ้านเกาะหมี

  ชุมชนจำนวน 40 ชุมชน ได้แก่

– ชุมชนท่าไทร                              – ชุมชนบ้านเอื้ออาทร (คลองแห)

– ชุมชนสะพานดำ                           – ชุมชนอนุสรณ์อาจารย์ทอง

– ชุมชนป่ายาง                               – ชุมชนเพลินจิต-เมืองใหม่ 5

– ชุมชนสำราญสุข                           – ชุมชนบางมวง

– ชุมชนสัจจกุล                              – ชุมชนคลองเปล

– ชุมชนคลองลาน                           – ชุมชนป่ากัน

– ชุมชนแก้วสว่าง                            – ชุมชนหลากำนัน

– ชุมชนหนองบัว                            – ชุมชนหนองนายขุ้ยออก

– ชุมชนมุสลิมบ้านหนองบัว               – ชุมชนหนองนายขุ้ยตก

– ชุมชนเมืองใหม่ 6 นริทร์ธร              – ชุมชนทุ่งปาบ

– ชุมชนปรีดิ์เปรม-ศิริวรรณ                – ชุมชนทรายทอง

– ชุมชนบ้านคลองแห                       – ชุมชนท่าช้าง

– ชุมชนบ้านคลองแห 2                     – ชุมชนทุ่งน้ำ

– ชุมชนอัมพวัน                              – ชุมชนหนองทราย

– ชุมชนสุขโขทัย                             – ชุมชนบ้านเก่า

– ชุมชนหลังบิ๊กซี                            – ชุมชนศิลาทอง

– ชุมชนทุ่งทอง                              – ชุมชนเกาะหมี

– ชุมชนเมืองใหม่                            – ชุมชนมัสยิดเกาะหมี

– ชุมชนประชาสรรค์                         – ชุมชนคลองควาย

– ชุมชนวัดคลองแห                         – ชุมชนท่าไทร 2

ประชากร

        ประชากรทั้งสิ้น 36,500 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,307 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคลองแห ณ วันที่ 1 เมษายน 2560)

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

 • เกษตรกร 45 %

 • รับจ้าง 85 %

 • ค้าขาย 70 %

 • อื่น ๆ 3 %

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

        ธนาคารในพื้นที่ มีจำนวน 6 แห่ง คือ (ธนาคารกรุงเทพ 2 สาขา สาขาเมืองใหม่ และสาขาตลาดพงศ์เจริญ, ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนลพบุรีราเมศวร์, ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบิ๊กซี และธนาคารออมสิน สาขาถนนลพบุรีราเมศวร์

สภาพทางสังคม การศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองคลองแห

 • ระดับประถมและมัธยมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่

  – โรงเรียนเทศบาล ๑ (คลองแหอัจฉริยะ)

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ได้แก่

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้ำ
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดคลองแห
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะหมี
  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนายขุ้ย

สถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ

 2. โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย

 3. โรงเรียนบ้านเกาะหมี

 4. โรงเรียนวัดคลองแห

 5. โรงเรียนบ้านท่าไทร

โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 1 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านเกาะหมี

สถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเอกชน 16 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนสวัสดิ์บวร

 2. โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

 3. โรงเรียนสอนศาสนา อิบตีดาอีหยะฮ์

 4. โรงเรียนนูรูลมูฮัมมะดียะ

 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านองครักษ์

 6. โรงเรียนฟัตฮุ้ลมูบีน

 7. สถานรับเลี้ยงเด็กฤทธิ์ศิริ

 8. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านคุณครูฉลวย

 9. สถานรับเลี้ยงเด็กสามพี่น้องเนิรส์เซอรี่

 10. โรงเรียนฟัรดูอีนมัสยิดอันซอรุดดีน

 11. โรงเรียนฟัรดูอีนอาลัมซะห์

 12. โรงเรียนฟัรดูอีนมัสยิดดินียาตุลอิสลาม

 13. โรงเรียนฟัรดูอีนอัลมาดีนาตุลมูเนาวาเราะต์

 14. โรงเรียนฟัรดูอีนมัสยิดบ้านหนองทราย

 15. โรงเรียนฟัรดูอีนมัสยิดนูรูลกอมารียะฮ์

 16. โรงเรียนสอนกีรอติสำหรับเยาวชน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์ 5 แห่ง ได้แก่

 1. วัดคลองแห

 2. วัดอัมพวัน

 3. สำนักสงฆ์โตนดแสงทอง

 4. สำนักสงฆ์ทรายทอง

 5. สำนักสงฆ์แก้วสว่างอารมย์

มัสยิด/บาลาย 15 แห่งได้แก่

 1. มัสยิดมูฮัมมาดีย๊ะ (ชุมชนสะพานดำ)

 2. มัสยิดสำราญสุข (ชุมชนสำราญสุข)

 3. มัสยิดบ้านทุ่งน้ำ (ชุมชนทุ่งน้ำ)

 4. มัสยิดอัลซอริสสุนนะฮ์ (ชุมชนบ้านเก่า)

 5. มัสยิดนูร (ชุมชนมุสลิมหนองบัว)

 6. มัสยิดดินียาตุลอิสลาม (หนองบ่อ) (ชุมชนหนองทราย)

 7. มัสยิดรียาดุสซอรีฮีม (ชุมชนหนองทราย)

 8. มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา (ชุมชนหนองทราย)

 9. มัสยิดฟัตฮู้ลมูบีน (ชุมชนบ้านคลองแห)

 10. มัสยิดนูรูลกอมารียะฮ์ (ชุมชนบ้านเกาะหมี)

 11. มัสยิดอันซอรุดดีน (ชุมชนบางมวง)

 12. มัสยิดอาลัมซะห์ (ชุมชนท่าช้าง)

 13. บาลายเซาะมูฮำมาดี (ชุมชนสัจจกุล)

 14. มัสยิดคลองควาย (ชุมชนควาย)

 15. บาลายโต๊ะครูหมีด (ชุมชนบ้านเก่า)

ส่วนราชการอื่นที่ตั้งในพื้นที่ 1 แห่ง ได้แก่

 1. สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่

หน่วยงานสุขภาพตำบลคลองแห 2 แห่ง ได้แก่

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองแห

 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห