ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองคลองแห

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่พียงพอทันสมัย
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
2. ด้านระบบผังเมือง การควบคุมอาคาร ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ ครอบคลุมและได้มาตรฐาน
3. ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วม

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางการพัฒนา

1. การส่งเสริมอาชีพ
2. ด้านการสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างทั่วถึง
4.ส่งเสริมการดำรงชีพในแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา

1.ส่งเสริมระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. การแก้ไขปัญหาประชากรแฝง

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

1. เสริมสร้างสมรรถนะเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนารายได้ยั่งยืน
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์
4. ส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา การสร้างสวนสุขภาพและสถานที่เล่นกีฬา/สนามกีฬา/สวนสาธารณะ
3. สนับสนุน ส่งเสริม บำรุงรักษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ และใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างอนุรักษ์
2. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูล

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม พัฒนขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมีคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
2. พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ ปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรม
3. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเปิดช่องทางร้บฟังความคิดเห็น และร่วมตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัดสงขลา

“สงขลาเมืองเศรษฐกิจมั่นคงบนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีและฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน”

ค่านิยมจังหวัด

“ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม รับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ มุ่งผลสัมฤทธิ์ เป้าประสงค์  “

พันธกิจ

1. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยและเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีปัญหา
2. มุ่งพัฒนาสังคมสงขลาให้น่าอยู่ อบอุ่น ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรักษาวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน
3. ส่งเสริมภาคการเกษตร/ชุมชน ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชน
4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง “ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน”
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ในแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
6. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่ระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาภาคการเกษตร การค้า การลงทุน และการบริการ สู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (น้ำหนัก 25%)

เป้าประสงค์

1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้มาตรฐานการส่งออก
2. อุตสาหกรรมมีระบบการผลิตที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน
3. มูลค่าการค้า การลงทุน เพิ่มขึ้น
4. ระบบเครือข่ายคมนาคมได้รับการพัฒนาให้รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์หลัก

1. ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
3. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
5. พัฒนาตลาดและระบบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน/ชุมชนที่ สำคัญ
6. ส่งเสริมการผลิตภาคครัวเรือน/ ชุมชน สู่ภาคอุตสาหกรรม
7. สร้างมูลค่าเพิ่มและการจัดการด้านตลาดสินค้าเกษตร
8. ส่งเสริมการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐาน
9. สร้างและส่งเสริมบรรยากาศในการค้า การลงทุน
10. อำนวยความสะดวกเรื่องการค้าและการลงทุน
11. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับการลงทุน (นิคมอุตสาหกรรม ถนนมอเตอร์เวย์ ท่าเรือขนาดเล็กท่าเรือน้ำลึก อุตสาหกรรมพลังงาน ฯลฯ)
12. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
13. สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตามแผนงานการพัฒนา IMT-GT
14. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการให้สามารถผลิตและแข่งขันได้
15. ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับแผนผนึกความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอื่น (น้ำหนัก 25%)

เป้าประสงค์

1. การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลามีภาพลักษณ์ที่ดี นักท่องเที่ยวเชื่อมั่น และประทับใจ
2. แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
3. สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์หลัก

1. ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาดเชิงรุก และสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ๆ
2. ส่งเสริมงานกิจกรรม และประเพณี
3. พัฒนาระบบการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
4. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
5. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกก้านการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี วัฒนธรรมหลากหลาย (น้ำหนัก25%)

เป้าประสงค์

1. สงขลาเป็นเมืองสุขภาวะที่ดี ประชาชนมีความสุข
2. สงขลาเป็นเมืองสงบ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ครอบครัวอบอุ่นและมีภูมิคุ้มกันทางสังคมทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอด ให้เป็นทุนทางสังคมอย่าง ยั่งยืน
5. ชุมชนเข้มแข็ง

กลยุทธ์หลัก

1. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคีในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี มีความั่นคง และปลอดภัยให้กับประชาชน
2. เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคำสอนของศาสนา
3. พัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา ให้เป็นต้นแบบใน การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
4. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
6. ส่งเสริมองค์กรรัฐและภาคีประชาชนให้ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและบังคับใช้กฎหมายอย่าง จริงจัง
7. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักประชาธิปไตยและศาสนา เป็นหลักในการพัฒนา
8. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคม
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาชน
10. สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ สืบทอด วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า
11. ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ยกย่องและให้เกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
12. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน (น้ำหนัก 25%)

เป้าประสงค์

1. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับอนุรักษ์และฟื้นฟู
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

กลยุทธ์หลัก

1. ลดความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำและส่งเสริมการประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบระบายน้ำ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. เสริมสร้างระบบเตือนภัยและป้องกันภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

พัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งฐานความรู้ทางสังคมและเศรษฐกิจ (น้ำหนัก 10%)

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันในระดับนโยบาย
2. สงขลาเป็นสังคมฐานความรู้
3. การศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพสอดคล้องกับความเจริญเติบโตของประเทศ

กลยุทธ์หลัก

1. ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันในระดับนโยบาย สถาบัน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาสากล
4. ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
5. ส่งเสริมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ด้านการวิจัยในระดับต่างๆ
7. ส่งเสริมด้านการศึกษาภาษาสากลในระดับต่างๆ
8. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและเติบโตของพื้นที่
9. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น