นโยบาย

นโยบายเปลี่ยนแปลงคลองแหสู่สิ่งที่ดีกว่า

 1. คลินิกชุมชน
  – ดูแลถึงบ้านรักษาถึงเรือน

 1. รถพยาบาลเคลื่อนที่ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
  – ช่วยเหลือเร่งด่วน

 1. รถสายตรวจ 24 ชั่วโมง
  – ดูแลความสงบสุขของปวงประชา

 1. รถรับส่งนักเรียนความปลอดภัยสูง
  – แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

 1. คลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่
  – สร้างจิตเมตตา

 1. โรงเรียนสอนขับรถยนต์
  – ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เพิ่มประสบการณ์ในการขับขี่ยานพาหนะด้วยความปลอดภัย

 1. โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ
  – รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 1. ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนเรียนรู้ด้านกีฬา
  – เพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลยาเสพติด

 1. ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
  – ส่งเสริมคนมีงานทำ

 1. ลานกีฬาชุมชน
  – คนคลองแหสุขภาพที่ดี

 1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ มรดก และวัฒนธรรมคนคลองแห

 2. จัดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต WI-FI
  – คนคลองแหทันโลกทันเหตุการณ์

 1. ปัญหาน้ำเสีย
  – ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อสุขอนามัยชาวคลองแห

 1. รถสุขาเคลื่อนที่
  – บริการประชาชน

 1. ประสานหน่วยงานการรถไฟขอขยายทางเข้าชุมชนสะพานดำ
  – ส่งเสริมให้เป็นชุมชนน่าอยู่

 1. ขยายตลาดน้ำ
  – เพื่อรองรับการขยายด้านการท่องเที่ยว และเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน

 1. ส่งเสริมนกกรงหัวจุก นกเขาชวา สู่สนามประเทศอาเซียน
  – เพื่อสนับสนุนขยายเครือข่าย และเพาะพันธุ์

 1. จัดตั้งหน่วยพิเศษ เทศบาลเคลื่อนที่
  – บริการประชาชนถึงครัวเรือน

นโยบายเร่งด่วน

พัฒนาด้านสาธารณูปโภค

–    จัดทำคูระบายน้ำ

–    ขุดลอกทางระบายน้ำให้ใช้การได้ดี

–    ปรับปรุงซ่อมแซมขยายถนน

–    ขยายเขตระบบไฟฟ้า

–    แก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเร่งด่วน ฯลฯ

พัฒนาด้านสังคม

–    ประสานหน่วยงานการรถไฟ ขอขยายทางเข้าชุมชนสะพานดำ ส่งเสริมให้เป็นชุมชนน่าอยู่

–    ส่งเสริมให้มีการสำรวจ จัดทำสำมะโนประชากรผู้ที่อาศัยอยู่ริมทางรถไฟ ให้มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้อื่น

–    ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส

–     ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมการจัดเวทีประชาคมรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

–    จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้มรดกและวัฒนธรรมคนคลองแห

–    จัดตั้งหน่วยพิเศษ เทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงครัวเรือน ฯลฯ

พัฒนาด้านสาธารณสุข

–    รถสุขาเคลื่อนที่บริการประชาชน

–    รถพยาบาลเคลื่อนที่ ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

–    คลินิกชุมชน ดูแลถึงบ้าน รักษาถึงเรือน

–    คลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่ สร้างจิตเมตตา

–    ส่งเสริมด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชนในชุมชน

–    ส่งเสริมให้กลุ่มสตรี อสม. คณะกรรมการชุมชน ประชาชนทั่วไป มีความรู้ด้านสาธารณสุข ข้อมูลพื้นฐาน ฯลฯ

พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

–    โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

–    ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

–    กิจกรรมด้านศาสนา และการเรียนการสอนด้านศาสนา

–    รถรับส่งนักเรียนความปลอดภัยสูง แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

–    จัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะ พัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ฯลฯ

พัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว

–    ขยายตลาดน้ำ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว

–    จัดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต WI-FI เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

–    ส่งเสริมนกกรงหัวจุก นกเขาชวา สู่สนามประเทศอาเซียน เพื่อสนับสนุนขยายเครือข่าย          และเพาะพันธุ์

–    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

–    ลานกีฬาชุมชนทุกชุมชน คนคลองแหมีสุขภาพที่ดี

–    ส่งเสริมสนับสนุน เยาวชนเรียนรู้ด้านกีฬา  มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลยาเสพติด

–    ส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์การกีฬา

–    ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับชุมชนสู่ระดับชาติ

–    ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมอาชีพ

–    รถสายตรวจ 24 ชั่วโมง

–    หน่วยกู้ภัย 24 ชั่วโมง

–    ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ส่งเสริมคนมีงานทำ

–    โรงเรียนสอนขับรถ ให้ความรู้กฎจราจร เพิ่มประสบการณ์ในการขับขี่ยานพาหนะด้วยความปลอดภัย

–    ส่งเสริมอาชีพ OTOP ทุกชุมชนสู่อาเซียน ฯลฯ