วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา


วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองคลองแห
“สองศาสนาคู่บ้าน สองลำน้ำคู่เมือง สองเศรษฐกิจฟูเฟื่อง สองวิถีแห่งเมืองน่าอยู่”

พันธกิจ
๑.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสังคมและการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่รวมทั้งพัฒนาด้านระบบผังเมืองการควบคุมอาคาร ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครอบคลุมและได้มาตรฐาน
๒.การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างทั่วถึงและการแก้ไขปัญหายาเสพติต
๓.พัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยมุ่งเน้นให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย รวมทั้งมีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
๔.การเสริมสร้างสมรรถนะเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนารายได้ยั่งยืน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการประชาสัมธ์
๕.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา การสร้างสวนสุขภาพและสถานที่เล่นกีฬา/สนามกีฬา รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๖.ส่งเสริมให้ประชาชนเเกิดการเรียนรู้ และใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้ประโยขน์อย่างเต็มประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียวสภาพแวดล้อมสวยงามสะอาดปลอดมลพิษรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
๗.ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและร่วมตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑.ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองแหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓.มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
๔.เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
๖.อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
๗.ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ