Hatyai City Climate - เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่

Slider

กิจกรรมการประกวดครัวเรือนต้นแบบที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คลองแหรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคชิคุนกุนยา ไข้เลือดออก และไข้ซิกา

สุขเกษม วันเกษียณ ผอ.สมมารถ เพ็ชรพยาบาล

KLONGHAE GOOD TEAM

วีดีโอเพิ่มเติม

ซอย ๔ รัฐบำรุง ชุมชนประชาสรรค์!! ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาเมืองคลองแหในโครงการก่อสร้างพื้นฐาน
"โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมถนน คสล. ถนนรัฐบำรุง ชุมชนประชาสรรค์"
...จึงขออภัยพี่น้องประชาชน ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง อาจได้รับความไม่สะดวก ในการสัญจร...
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

ทำแค่ครึ่งซอยและทำรางระบายน้ำใหม่ด้วย แล้วจะเชื่อมกับปลายซอยยังไง รวมทั้งถนนใหม่ด้วย

เสร็จไปแล้วอีก ๑ โครงการ พร้อมช่างตรวจรับงานสดๆ ใหม่ๆ ของพี่น้องชาวคลองแห!! สำหรับการดำเนินการพัฒนาเมืองคลองแหในโครงการก่อสร้างพื้นฐาน "โครการก่อสร้างถนน คสล.และคูระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ซอยอินทรีย์ร่วมใจ ชุมชนเพลินจิต - เมืองใหม่ ๕" ... See MoreSee Less

ประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชนทุ่งทอง และชุมชนเมืองใหม่ ๖ นรินทร์ธรประจำปี ๒๕๖๒

...วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลเมืองคลองแห นำโดยนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่จัดทำการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ แก่ ชุมชนทุ่งทอง และชุมชนเมืองใหม่ ๖ นรินทร์ธร เพื่อสำรวจข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลในการวางแผนและจัดทำแผน ชี้แจงทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล รวมทั้งสรุปรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วน

...ทั้งนี้ การจัดทำแผนชุมชนและทบทวนแผนชุมชน ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาที่สำคัญที่จะสามารถนำปัญหาความต้องการของประชาชนมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมโครงการแต่ละชุมชน รวมถึงการรวบรวมแผนชุมชนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และเสนอปัญหาความต้องการในพื้นที่ชุมชนต่อไป ... See MoreSee Less

Load more

ข่าวสารเครือข่ายอปท.