Hatyai City Climate - เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่

Slider

ตลาดน้ำคลองแห klong hae Floating marke

วีดีทัศน์เทศบาลฯ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคลองแหสัมพันธ์ ประจำปี 2561

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนและศึกษาดูงาน

วีดีโอเพิ่มเติม

เหล่าจิตอาสาฯ ร่วมใจทำความสะอาดมัสยิดกลาง จ.สงขลา

...วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่บริเวณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชมรมจิตอาสาพลังชาติไทยสงขลา ร่วมกับ เทศบาลเมืองคลองแห จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ร่วมใจอาสาฯ พัฒนามัสยิดกลาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายสันติ เหมมันต์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ชมรมจิตอาสาพลังชาติไทยสงขลา, และประชาชนผู้มีจิตอาสา จำนวนมากกว่า ๕๐ คน ร่วมกิจกรรม

...ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมภาพลักษณ์ และทัศนวิสัยที่สวยงามให้กับมัสยิดกลางประจำจังหวัด เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ที่ชาวไทย และชาวต่างชาติให้ความสนใจ โดยเฉพาะเหล่าบรรดาช่างภาพทั้งหลาย มักนิยมมาถ่ายรูป เพราะมีความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ทัชมาฮาลเมืองไทย” ... See MoreSee Less

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายไสว สุวรรณธนะ รองนายกเทศมนตรีคลองแห ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2561 แก่พระภิกษุ สามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ณ สถานที่ประกอบพิธีวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีบัญชากำหนดวันประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2561ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค จำนวน 52 รูป และประโยค 1-2 จำนวน 49 รูป รวม 101 รูป ... See MoreSee Less

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคลองแห

...วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองคลองแห โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) โดยมีนางสาวทัชชา บำเรอจิต รองปลัดเทศบาลเมืองคลองแห เป็นประธานดำเนินการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคลองแห ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ... See MoreSee Less

Load more

ข่าวสารเครือข่ายอปท.

แผนที่เทศบาลคลองแห