Hatyai City Climate - เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่

Slider

สุขเกษม วันเกษียณ ผอ.สมมารถ เพ็ชรพยาบาล

KLONGHAE GOOD TEAM

กิจกรรมการแข่งขัน “แทงต้ม” ทม.คลองแห

การซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากสารเคมีรั่วไหล

วีดีโอเพิ่มเติม

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองคลองแห โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห โดยมีนายไสว สุวรรณธนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้ 1.แจ้งมาตรการลงโทษกรณีตักเตือนการกระทำผิดกฎระเบียบตลาดน้ำคลองแห บทลงโทษ 1.1 ว่ากล่าวตักเตือน 1.2 หากไม่ปฏิบัติตาม พักการขาย 1 เดือน 1.3 ยกเลิกสัญญา 2.การจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ตลาดน้ำคลองแห ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ตลาดน้ำคลองแห ภายใต้ชื่องาน “1 ทศวรรษตลาดน้ำคลองแห แลโด้...วิถีคนคลองแห” 3.การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ /การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาดน้ำ 4.การทำบุญ 2 ศาสนาของตลาดน้ำคลองแห วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 5.ชี้แจ้งเงินสมทบกองทุนพัฒนาตลาดน้ำคลองแห การบริหารจัดการน้ำดื่ม และเงินบริจาคของห้องละหมาด 6.ปัญหา ข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห ... See MoreSee Less

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองคลองแหร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “ค่ายครอบครัวล้อมรั้วด้วยรัก” ตามโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้วยครอบครัวจิตอาสา” โดยมีนายไสว สุวรรณธนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อฟื้นฟูทักษะทางสังคม ทักษะการทำงาน และเพื่อเสริมสร้างทักษะในการจัดการและเผชิญปัญหาที่เกิดจากการทำงานและการเข้าสังคมของผู้ป่วยจิตเวช และเพื่อเป็นการปรับทัศนคติของการดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างผู้ดูแล ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน อีกด้วย
... See MoreSee Less

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองแหอัจฉริยะ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศ รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 “ซิงกอร่าเกมส์” ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ... See MoreSee Less

Load more

ข่าวสารเครือข่ายอปท.