Hatyai City Climate - เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่

Slider

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนและศึกษาดูงาน

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ตลาดน้ำคลองแห

วีดีโอเพิ่มเติม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองคลองแห ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห เป็นการส่งเสริมตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นตามแนวทางศาสตร์พระราชาและศึกษาดูงาน โดยมีนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นประธานเปิด และนายสมมารถ เพ็ชรพยาบาล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายไสว สุวรรณธนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดยนางสาวทัชชา บำเรอจิต นางสิริกาญจน์ รัตติ รองปลัดเทศบาลเมืองคลองแห พนักงานเทศบาล และผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห เข้าร่วม และได้มีการอบรมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ... See MoreSee Less

Load more

แผนที่เทศบาลคลองแห