Hatyai City Climate - เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่

Slider

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนและศึกษาดูงาน

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ตลาดน้ำคลองแห

วีดีโอเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสนุขและแมว พ.ศ. .........

...วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคอลงแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองคลองแห เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสนุขและแมว พ.ศ. ......... โดยมีนายพลรบ อุไรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนางพรทิพย์ จันทร์ศิริ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายอุทัย สังข์พันธุ์ นักวิชาการสัตวบาล พนักงาน และประชาชนผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองคลองแห ป้องกันควบคุมโรคระบาดและเป็นการดูแลรักษาสุขภาวะความเป็นอยู่ และการดำรงชีพของประชาชน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญและอันตรายที่อาจเกิดจากสุนัขและแมว พร้อมร่วมทำบันทึกความร่วมมือร่วมกับประชาชน ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองคลองแหอีกด้วย ... See MoreSee Less

…วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองคลองแห ได้ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) โดยมีนายพลรบ อุไรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นประธานดำเนินการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองคลองแห ร่วมประชุม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ... See MoreSee Less

#แจ้งประชาสัมพันธ์

...เนื่องด้วยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดทำระบบ Application (แอปพลิเคชั่น) รับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ผ่านมือถือ โดยประชาชนสามารถร้องทุกข์ได้เพียงแค่ ดาวน์โหลด App “OBS” ผ่าน Play Store เป็นรูปการ์ตูนผู้ชายใส่ชุดราชการพื้นสีเขียว เมื่อดาวน์โหลดแล้วให้ลงทะเบียน โดยให้ใช้ชื่อและนามสกุลจริงของท่าน เพื่อความถูกต้องของข้อมูล (หากท่านใดลงทะเบียน โดยไม่ใช้ชื่อและนามสกุลจริง คำร้องของท่านอาจจะไม่ได้รับการแก้ไข)

...ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงการร้องทุกข์ต่างๆ ในพื้นที่ อาทิเช่น เรื่องขยะ ปัญหาถนนหนทาง ปัญหาไฟฟ้าดับ ฯลฯ ได้สะดวกและเข้าถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง โดยจะมีการโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ผ่านระบบว่าเรื่องของท่านได้ดำเนินการแล้วหรือไม่ และเจ้าหน้าที่จะได้รับทราบถึงปัญหาได้เร็วขึ้น และจะได้ดำเนินแก้ไข้ที่เร็วขึ้นอีกด้วย
play.google.com/store/apps/details?id=com.bgs.software.obs_complain&hl=th&rdid=com.bgs.software.o... ... See MoreSee Less

View on Facebook

Load more

แผนที่เทศบาลคลองแห