Hatyai City Climate - เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่

Slider

แม่ดีเด่นเทศบาลเมืองคลองแห ประจำปี ๒๕๖๑

ตลาดน้ำคลองแห klong hae Floating marke

วีดีทัศน์เทศบาลฯ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคลองแหสัมพันธ์ ประจำปี 2561

วีดีโอเพิ่มเติม

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพในชุมชน ในกิจกรรม : การผลิตน้ำยาอเนกประสงค์สูตรน้ำหมักชีวภาพและสบู่สมุนไพร นำโดยนายไสว สุวรรณธนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้สนใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนได้อีกด้วย ณ วัดแก้วสว่างวราราม ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ... See MoreSee Less

กราบไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลพระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายไสว สุวรรณธนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมในพิธีทำบุญกราบไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลพระพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ณ เทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ... See MoreSee Less

วันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายสันติ เหมมันต์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสอนของครูปฐมวัย ตามโครงการ “ศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนางนันท์นภัส ยิ่งเฮง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองคลองแห จำนวน 5 ศูนย์ และโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองแหอัจฉริยะ) จำนวน 1 โรงเรียน รวม 50 คน ให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการสอนและเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย พร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้มีทักษะจากประสบการณ์ตรง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการสอน และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยอีกด้วย
... See MoreSee Less

Load more

ข่าวสารเครือข่ายอปท.