Hatyai City Climate - เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่

Slider

กิจกรรมการประกวดครัวเรือนต้นแบบที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คลองแหรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคชิคุนกุนยา ไข้เลือดออก และไข้ซิกา

สุขเกษม วันเกษียณ ผอ.สมมารถ เพ็ชรพยาบาล

KLONGHAE GOOD TEAM

วีดีโอเพิ่มเติม

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองคลองแห ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห ครั้งที่ 3/ 2562 โดยมีนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นายไสว สุวรรณธนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1. การต่อสัญญาเช่า 2.การส่งชุดการแสดงของโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองแหอัจฉริยะ) 3.การพิจารณาคำร้อง 4.ผลการจัดงาน 10 ปีตลาดน้ำ ในส่วนของภาคผู้ประกอบการ 5.ชี้แจงเงินสมทบกองทุนพัฒนาตลาดน้ำคลองแห และการบริหารจัดการน้ำดื่ม 6.ปัญหาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ำคลองแห ... See MoreSee Less

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองแห ได้มีการจัดการประชุมประจำเดือนของคณะทำงานเครือข่ายสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562 นำโดยนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห ร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อชี้แจงเรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา และทราบถึงประเด็นปัญหา เพื่อหาข้อแก้ไขร่วมกัน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การคัดกรองสายตาในกลุ่มประชาชนทั่วไป 2.สถานการณ์ไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา 3.การเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์ มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ตำบลคลองแห 4.การจัดทำรายงาน อสม. กับระบบการเบิกจ่ายค่าป่วยการผ่านบัญชี (แบบใหม่) การคัดเลือก อสม.ใหม่ 5.เรื่องแจ้งจากที่ประชุมชมรม อสม. อ.หาดใหญ่ ... See MoreSee Less

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองคลองแห โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมผู้นำชุมชน ประจำเดือนธันวาคม โดยมีนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห นายไสว สุวรรณธนะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห ร่วมเป็นประธานดำเนินการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาลฯ พนักงานจ้าง และคณะกรรมการชุมชนทั้ง 40 ชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.มอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบที่ผ่านการประกวดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ 2.ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2562 3.การสรรหาอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 4.การจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2562 5.เงินอุดหนุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ... See MoreSee Less

Load more

ข่าวสารเครือข่ายอปท.