Hatyai City Climate - เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่

Slider

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนและศึกษาดูงาน

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ตลาดน้ำคลองแห

วีดีโอเพิ่มเติม

...วันที่ 23 เมษายน 2561 เทศบาลคลองแห โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีเปิดโครงการค่ายอบรมเยาวชนร่วมใจต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ซึ่งมีนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, พนักงานเทศบาล, ประธานชุมชน และเยาวชนที่เข้ารับการอบรมโครงการ ณ โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหา ครอบครัว สังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ 2.เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 3.เพื่อสร้างแกนนำเด็กและเยาวชน ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนและครอบครัว 4.เพื่อให้เด็กและเยาวชนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรม 5.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กันในครอบครัว ... See MoreSee Less

...วันที่ 21 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองคลองแห กองการศึกษา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคลองแหสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยมีนายอนันต์ การันสันติ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันและให้โอวาท พร้อมด้วยนายสันติ เหมมันต์ รองนายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นผู้กล่าวต้อนรับขบวนพาเหรด และ ร.ต.ท.สวง ทะสะระ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี สำหรับการแข่งขันคู่เปิดสนาม คือ ชุมชนศิลาทอง พบกับ ชุมชนสำราญสุข ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การแข่งขันกีฬาคลองแหสัมพันธ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา เป็นการหลีกเลี่ยงจากปัญหายาเสพติด และเพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างชุมชนนั้น จึงทำให้เกิดกิจกรรมขึ้นมา ... See MoreSee Less

Load more

แผนที่เทศบาลคลองแห